O spoločnosti

Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. sa zaoberá komplexnými službami v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Poskytuje poradenské a audítorské služby, výkon činnosti zodpovednej osoby (ZO-DPO) podľa aktuálne platného zákona na ochranu osobných údajov, preškolenia oprávnených osôb ako súčasti budovania a udržiavania bezpečnostného povedomia v organizácii, spracovanie bezpečnostnej dokumentácie ako neoddeliteľnej súčasti navrhovaných bezpečnostných opatrení, prípravu prevádzkovateľa na implementáciu podmienok Nariadenia Európskeho parlamentu a RADY EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov v prechodnom období (s účinnosťou Nariadenia od 25.5.2016 a uplatňovaním od 25.5.2018). 
 

Vyvíjame a distribuujeme softvérovú aplikáciu ISIT software SK ako jedinečné riešenie pre systémové riadenie ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti. Dostupnosť, dôvernosť a integrita citlivých aktív sú kľúčové požiadavky informačnej bezpečnosti, ktoré prostredníctvom znalostného softvéru ISIT software SK napomáhame v organizáciách napĺňať.