VIdeonávody

Žiadosti do zamestnania a likvidácia OU
Personálna bezpečnosť
Oprávnené osoby a sprostredkovatelia
Popis aplikácie a väzieb medzi jednotlivými prvkami
Manažment bezpečnostných incidentov
Kamerové monitorovacie systémy
Evidencia odpovedí dotknutým osobám
Audit v module GDPR
Evidencia súhlasov dotknutých osôb
Zodpovednosti v module GDPR
Evidencia účelov a agend komplexne
Celkové predstavenie funkcionality aplikácie v module GDPR
Test proporcionality
Úvod do Kybernetickej bezpečnosti organizácie
Novinky 2021