Modul VOS Whistleblowing s riadením korupčných rizík podľa ISO IEC 37001

Je samostatným modulom znalostnej aplikácie pre dôveryhodné, bezpečné nahlasovanie, procesovanie a vyhodnocovanie protispoločenských a protikorupčných aktívít podľa platnej legislatívy vychádzajúcej zo Smernice 2019/1937 zo dňa 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie (smernica o whistleblowingu) doplnený o nezávislú časť riadenia korupčných rizík podľa STN ISO 37001.  

 

Funkcionalita :

  • Vnútorný oznamovací systém na bezpečné nahlasovanie porušení práv Únie
  • Manažérska konzola na procesovanie udalostí
  • Pracovný nástroj pre audítora / pověřenú osobu
  • Evidencie podnetov oznámení
  • Generovanie oznámení dozorným orgánom
  • Monitorovanie dodržiavania termínov povinností
  • Web klient pre oznamovateľa na bezpečné nahlásenie podnetu

Bližšie informácie na www.whistleblowing-software.eu.