Modul Kybernetická bezpečnosť organizácie

Modul je v súlade s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a informačných systémoch verejnej správy. V tomto module sa prehľadne vedú a manažujú dokumenty súvisiace s procesmi a prvkami KB, manažment rizík – evidencia a ohodnocovanie aktív, vlastníkov aktív, zraniteľnosti aktív, hrozieb schopných využiť zraniteľnosti aktív, evidencia a ohodnocovanie rizík a dopadov rizík, prijatých ochranných opatrení a ich vlastníkov, manažment bezpečnostných incidentov, atď.
 

Funkcionalita:

Aplikácia škálovateľná ako konzola pre manažéra KB, ale zároveň je pripravená na komplexné riadenie KB so zapojením všetkých vlastníkov aktív, rizík až po riadiace zložky (admin/klient)

  • Komplexné riadenie procesov, vedenie evidencií a tlačových výstupov
  • Obsahuje namapované kolekcie ochranných opatrení ku konkrétnym hrozbám na definované skupiny aktív (ISO/IEC27000, BSI Grunschutz) – Analýza rizík
  • Automatizované riadenie rizík s návrhom ochranných opatrení
  • Komplexný incident manažment
  • Riadenie personálnej bezpečnosti
  • Riadenie tretích strán
  • Riadenie aktív
  • Relácie aktív - manažérska konzola

Bližšie informácie nájdete na www.analyza-rizik.eu.