MODUL HELPDESK na riadenie bezpečnosti

Samostatný modul, ktorý slúži ako účinný nástroj k predchádzaniu vzniku bezpečnostných incidentov. Zaznamenáva životný cyklus udalosti od jeho vzniku, cez hlásenie, realizáciu až po vyriešenie vrátane personálneho obsadenia a kontroly. Užívateľ vyberá z databázy, o aký typ problému ide, upresní záznam k problému, aké dáta boli zasiahnuté, popis možnej škody, dopad a odhad závažnosti, zasiahnuté aktíva, riešenie problému a nápravné opatrenia. Výstupom je súhrnná evidencia a prehľad riešenia udalosti / problému s postúpením správcovi systému a možností. V prípade detekcie udalosti, ktorá je incidentom, prechádza kompletná informácia do manažmentu bezpečnostných incidentov