JEDNODUCHO - ÚČINNE - VŽDY V SÚLADE SO ZÁKONOM
GARANTOVANÁ PODPORA AUDITOROVKaždé CDčko ( modul GDPR ) obsahuje :
- Admin licenciu softvéru pre 1 užívateľa na 1 PC
- Predvyplnené databázy pre vybraných užívateľov
- Dokumentáciu k ochrane OU
- Manuál na používanie
- E-BOOK od audítorov k ochrane OU
- Podrobný postup jednoduchého šifrovania dokumentov pre bezpečný mailový prenos
- Školenia v pdf a pptx a link na eLearning

Platí zásada - pokiaľ používate softvér v module GDPR, nepotrebujete mať papierovú dokumentáciu, pretože všetky údaje si vediete elektronicky (§37 ods3 zákona NRSR č. 18/2018 o ochrane OÚ). V softvéri je funkčné vyhľadávanie aj možnosť tlače či generovania dokumentov pre potreby auditu, odpovedí dotknutým osobám, hlásení incidentov alebo výkon kontrolných činností a je vždy aktuálny s garantovaným update od audítorov !!!!


7 dôvodov prečo používať GDPR Software GO v module GDPR :- 13 rokov skúseností a 5 rokov vývoja softvéru
- Splnenie všetkých povinností pri ochrane OU aj vrátane zmien
- Systémové riadenie ochrany citlivých aktív s výstupmi pre dozorný orgán
- Tisícky spokojných zákazníkov v ČR a SR , (vo verzii ISSR pre štátnu správu) ho používa aj Úrad na ochranu OU, Finančná správa SR a mnohí ďalší
- Trvalá podpora audítorov vrátane garantovaného update softvéru
- škálovateľnosť od malej firmy až po korporáciu,
- skvelá cena 99 eur s dph admin licencia pre 1 koncové zariadenie. Ak ich budete chcieť používať viacerí vo firme, rozšírite si ich cez klientske licencie

Neviete, čo so softvérom a ako Vám pomôže, akými informáciami ho „nakŕmiť“ ?

Je nám jasné, že problematike ochrany OU rovnako ako audítori nerozumiete. Preto sme náš softvér naprogramovali tak, akoby sme stáli vedľa Vás. Pri inštalácii si môžete zvoliť jeden konkrétny typ organizácie ( alebo žiadny, vtedy máte k dispozícii čistý softvér).

Modul GDPR obsahuje predvyplnené dynamické databázy dát podľa zamerania organizácie, teda :
ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA, FIRMA, OBEC, ŠKOLA, ÚRAD, HOTEL, REALITY, MEDIACIA, Žiadne

Pokiaľ si pri inštalácii zvolíte svoj vzor organizácie, v databázach sa Vám objavia podrobne spracované a vyplnené dáta - spracovateľské operácie, účely spracúvania, právne základy, rozsah os. údajov a dokladov a iné. Vy už dopĺňate len informácie, ktoré sú Vám dobre známe – Vaše oprávnené osoby, prostriedky spracúvania a ich umiestnenie ( hardvér, softvér, kancelárie, miestnosti atĎ), ochranné opatrenia, spracovateľské operácie, sprostredkovateľov , pričom údaje si pohodlne vyberáte z bohatej ponuky naplnených číselníkov. Softvér je elektronickým záznamom o spracovateľských činnostiach podľa čl. 37 ods.3 zákona 18/2018 , nahrádza papierovú dokumentáciu, vedie evidencie a je aktuálny v každom čase, preto so softvérom budete vždy GDPR READY.
LYKOŽRÚTOVÁ GDPR KALAMITA
oklamané tisícky povinných osôb v SK a CZ


GDPR software sa mení na GDPR software GO, modulové riešenie pre každú organizáciu, v súčasnosti v 4 moduloch:

- Modul vedie evidencie oznamovateľov a druhov korupcie, monitoruje dodržanie termínov povinností vrátane aktívnej ochrany oznamovateľa korupčnej činnosti, ďalej je to významná pomôcka pre Zodpovednú osobu pri manažmente protispoločenskej činnosti a zároveň komunikačná platforma s Inšpektorátom práce, štatutárom organizácie a zároveň orgánmi činnými v trestnom konaní. Právnym základom je zákon č. 307/2014 Z.z.
- Modul je v súlade so znením zákona č. 355/2007 a zmenách účinných od 1.4.2018 a novelou vyhl. MZ SR č. 448/2007 Z.z. Na základe kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika vedie nielen potrebné evidencie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1 a 2 kategórie, ale najmä povinností zamestnávateľa pri oznamovaní údajov týkajúcich sa zamestnancov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva generovaním príslušného oznámenia v požadovanom termíne a možnosti vedenia evidencií vstupných lekárskych prehliadok, rôznych typov školení a upozornení na opakované preškolenia tak, aby zamestnávateľ neopomenul žiadne povinnosti.
- Modul je organizačným / technickým opatrením v informačných systémoch prevádzkovateľa podľa § 39 zákona č. 18/2018 Z.z., ktorý riadi evidencie účelov a agend (IS, spracovateľská činnosť), vedie zoznamy zamestnancov, oprávnených a zodpovedných osôb, ako aj zoznamy dotknutých osôb; riadi manažment bezpečnostných incidentov, generuje konkrétne formulované odpovede dotknutým osobám z jednotlivých agend a tiež hlásenia pre dozorné orgány. Vo svojich záložkách obsahuje vzory bezpečnostnej dokumentácie, súhlasov dotknutých osôb, poverenia oprávnených osôb, vzory zmlúv so sprostredkovateľmi, podklady pre interný audit ako aj kompletnú legislatívu.
- Modul Benefity je určený na komplexnú správu zamestnaneckých benefitov, ktoré potrebuje zamestnávateľ evidovať a vyhodnocovať vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom v časových intervaloch. Ide o benefity,  ktoré zamestnávateľ poskytuje popri bežnej odmene za prácu v dvoch kategóriách – povinné vyplývajúce zo zákona a nepovinné benefity. Povinné benefity sú napr. rekreačné poukazy, stravné lístky, preplatenie voľnočasových aktivít zo sociálneho fondu ( lístky na kultúrne podujatia) , nepovinné benefity sú napr. užívanie hnuteľného majetku zamestnávateľa na súkromné účely – služobné auto, mobilný telefón - hovorné, notebook, vecné dary k životným jubileám, darčekové poukážky, príspevky atď. Admin licencia modulu Benefity je  bonusovým modulom pre každého  zákazníka, ktorý si kúpi aspoň základný modul GDPR. Teda cena za admin licenciu Benefity je 0 eur. Prípadná klientska licencia sa prikupuje podľa konfigurácie v modulovom zložení softvéru.

Modul BENEFITY bude dostupný od decembra 2018


 

Cenník

 
 

Cenník pre jednorazový nákup modulov

AKCIA DO 31.12.2018
Modul GDPR za akciovú cenu 99 eur s DPH za 1 admin licenciu
Modul GDPR + Pracovná zdravotná služba za akciovú cenu 198 eur s DPH za 1 admin licenciu
Podmienky :
Licencia Admin pre jedno koncové zariadenie (PC, ntb) v module GDPR rieši spracovanie všetkých agend a procesov nevyhnutných pre povinné osoby a navyše ju dostávate vrátane bezpečnostnej dokumentácie, vzorov dokladov , školení, ebooku a legislatívy, generuje dokumenty požadované Úradom na ochranu OU , nahrádza papierovú dokumentáciu, lebo je sama o sebe elektronickým záznamom o spracovateľských činnostiach, z ktorej si viete kedykoľvek tlačiť aktuálne dokumenty.

Licencia Admin pre jedno koncové zariadenie ( PC, ntb)  Pracovná zdravotná služba rieši všetky povinnosti aj pre kancelárske práce zaradené v II. Skupine rizík s generovaním povinného hlásenia na Úrad verejného zdravotníctva k 15. januáru nasl. roku ( neplatíte sankciu za nesplnenie podmienok a nepotrebujete mať zmluvu s PZS na mesačnej báze)

 

 Poskytujeme rozsiahle odborné školenia

Vážení zákazníci, v týchto dňoch oslovujeme klasickou aj elektronickou poštou prostredníctvom našich partnerov Vás - povinné osoby s pozvánkami na školenia, eLearning a implementačný GDPR software. Zároveň ide o našu profesionálnu zvedavosť na Vašu spätnú väzbu a reakciu, teda nielen na prihlásenie sa na školenia či objednávku softvéru, ale aj určenie právneho základu pri spracúvaní kontaktných údajov - ide o zmluvné a predzmluvné vzťahy, oprávnený záujem prevádzkovateľa , je v tomto prípade potrebný súhlas dotknutej osoby ak je možné považovať konkrétny kontakt za osobný údaj alebo o kombináciu právnych základov ? Vyhodnotenie na základe Vašej spätnej odozvy vypublikujeme na našich školeniach a webovej stránke. Vďaka za Vašu trpezlivosť a ústretovosť a koho sme sa našim prieskumom spojeným s oslovením dotkli, vopred sa ospravedlňujeme.

Jesenné školenia po celej Slovenskej republike
Ochrana osobných údajov podľa GDPR a zásady Kybernetickej bezpečnosti podniku (ochrana aktív organizácie)
Miesta a termíny školení : (začiatok o 9,30 hod, predpokladaný koniec 14,30 hod)

24.10. Bratislava
08.11. Zvolen
15.11. Trenčianske Teplice
21.11. Košice
22.11. Bardejov
26.11. Nitra
03.12. Bratislava
04.12. Trenčianske Teplice

Bližšie informácie záujemcovia získajú na stránkach www.vaclav.sr a facebook.Našim klientom poskytujeme komplexné služby:

 • Systémové riešenie ako účinné organizačné opatrenie v oblasti ochrany osobných údajov, jeho implementáciu a trvalú udržateľnosť.
 • Poradenstvo v oblasti riadenia ochrany citlivých aktív z pohľadu GDPR.
 • Realizáciu externých auditov, posúdenie aktuálneho stavu, popis nedostatkov, návrh nápravných opatrení.
 • Výkon dohľadu externou Zodpovednou osobou/DPO/Pověřenec s potenciálom vyškolenia internej zodpovednej osoby/bezpečnostného špecialistu u zákazníka.
 • Cielené odborné školenia oprávnených a zodpovedných osôb k problematike bezpečnosti citlivých aktív a ochrane osobných údajov. Viac o školeniach sa dozviete na tomto odlkaze
        Náš tím:
          - Roman Václav, LLM., audítor, školiteľ
          - Ing. Viera Slimáková, audítor, školiteľ, IT špecialista
          - Mgr. Ján Sojka, ISMS Auditor/Lead auditor ISO/IEC 27000
          - Ing. Vladimír Kuttner, IT špecialista
 • Problematike ochrany osobných údajov sa aktívne venujeme od roku 2005. Počas pôsobenia sme pracovali s významnými klientmi najmä z oblasti štátnej správy a samosprávy v rámci SR:
          - Kancelária NRSR
          - Finančná správa SR
          - Trnavská univerzita
          - Úrad na ochranu osobných údajov
          - Slov. Poz. Fond
          - Štatistický úrad
          - Najvyšší súd SR
          - Kancelária Ústavného súdu SR
          - Sociálna poisťovňa
          - Ministerstvo školstva SR
          - Tipos, nls.,
          - Nemocnica Skalica
          - Úrad komisára pre deti
          - a desiatky mestských a obecných úradov a i..
  Zároveň pracujeme s desiatkami komerčných organizácií v SR a ČR. V rokoch 2007 až 2017 sme spolu s kolegami preškolili viac než 3000 oprávnených osôb, realizovali desiatky adresných bezpečnostných projektov a realizáciu diskrétnych posúdení (malých auditov) podľa zákona NRSR č. 122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov v znení nesk. predpisov. Vybraným klientom zabezpečujeme plnú podporu vrátane preškolení oprávnených osôb, službou externej zodpovednej osoby DPO a nezávislého poradenstva. V súčasnosti máme aktívnych niekoľko desiatok klientov, pričom medzi najvýznamnejších patria:
          - Finančná správa SR
          - Úrad komisára pre deti SR,
          - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
 • Od roku 2013 implementujeme softvérovú aplikáciu ISSR s podpornými službami. Viac o aplikácii ISSR sa dozviete na tomto odlkaze
Minimálne požiadavky na prevádzku softvéru GDPR software GO

Minimálne požiadavky na prevádzku GDPR software GO: Windows 7 SP1 a vyšší, .NET 4.5, 2 GB RAM, 10 GB miesta na disku.


Demoverzia GDPR software GO

Stiahnuť demoverziu

Stiahnite si a vyskúšajte program GDPR software GO s už vytvorenými ukážkovými zadaniami prevádzkovateľov.

Súbor na stiahnutie obsahuje inštalačný súbor demoverzie a návod na použitie demoverzie.GDPR software GO v 2.4.0

Stiahnuť plnú verziu

Pre plnú verziu budete potrebovať licenčné údaje, ktoré ste obdržali pri kúpe.

Súbor na stiahnutie obsahuje inštalačný súbor a návod na inštaláciu.

Kontakt a podpora

Externá Zodpovedná osoba- DPO,
ochrana osobných údajov,
GDPR software GO.

Príjmanie objednávok a informácie o aplikácii:

gdpr@gdpr-software.eu

+421 901 701 994

Stiahnuť TeamViewer

Zákaznícka podpora. Informácie o programe, funkčnosti a užívateľskom rozhraní na t.č. +421 911 110 305, alebo e-mail info@gdpr-software.eu. Základné informácie o GDPR software GO

Technická podpora. Problémy s inštaláciu, pripojením na databázy a iné technické záležitosti súvisiace s prevádzkou programu GDPR software GO na t.č. +421 948 603 722, alebo e-mail support@gdpr-software.eu.